Dziś są imieniny: Jerzego, Bartosza, Haliny

Terminy

Harmonogram egzaminu maturalnego 2019 r w części ustnej w Technikum w Troszynie.

Data

Przedmiot

Formuła egzaminu
(dotyczy j.polskiego)

Godzina rozpoczęcia

 

15 maja 2019

 

Język angielski

 

 

 

1000

 

16 maja 2019

 

Język polski

 

„Nowa formuła”

 

1200

 

                                     

 

Harmonogram egzaminu maturalnego 2019 r w części ustnej w Liceum Ogólnokształcącym dla Dorosłych.

 

Data

Przedmiot

Formuła egzaminu
(dotyczy j.polskiego)

Godzina rozpoczęcia

 

15 maja 2019

 

Język angielski

 

 

 

1120

 

16 maja 2019

 

Język polski

 

„Nowa formuła”

 

1325

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZASADY ZGŁASZANIA SIĘ NA EGZAMIN MATURALNY

przeprowadzany w maju 2019 roku

 

absolwentów:

 • szkół ponadgimnazjalnych, które są zlikwidowane lub przekształcone ( 1b albo 1e )
 • szkół ukończonych za granicą, których świadectwo lub inny dokument nie uprawniają do podjęcia studiów w Polsce(1b)
 • którzy ukończyli lub zamierzają ukończyć liceum ogólnokształcące na podstawie egzaminów eksternistycznych ( 1balbo 1e )
 • szkół ponadpodstawowych, którzy posiadają świadectwo dojrzałości uzyskane po zdaniu egzaminu dojrzałości(1c)
 • szkół ponadpodstawowych, którzy nie uzyskali dotychczas świadectwa dojrzałości ( 1b )
 • którzy już byli kierowani do konkretnej szkoły na egzamin maturalny przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną w Warszawie, ale w ciągu 5 lat nie zdali tego egzaminu 
  i zamierzają ubiegać się o ponowne przystąpienie (w pełnym zakresie) do tego egzaminu.

 

Wyżej wymienieni absolwenci zamieszkali na terenie województwa mazowieckiego, którzy zamierzają 
w 2019 roku przystąpić do egzaminu maturalnego – zobowiązani są zapoznać się z Informacją 
o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu maturalnego w roku szkolnym 2018/2019 wraz z aneksem
(dostępną na stronie www.oke.waw.pl) oraz złożyć w

Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej

ul. Plac Europejski 3

 00-844 Warszawa

w terminie do 31 grudnia 2018 r.:

 • wypełniony formularz ZGŁOSZENIA (załączony poniżej lub dostępny w siedzibie OKE);
 • świadectwo ukończenia szkoły średniej / świadectwo dojrzałości (oryginał do wglądu przy składaniu dokumentów osobiście w siedzibie OKE lub kserokopia potwierdzona notarialnie za zgodność z oryginałem, jeśli dokumenty składane są za pośrednictwem poczty);
 • kserokopię dokumentu potwierdzającego zmianę nazwiska (np. dowód osobisty);
 • • wypełnioną odpowiednią deklarację (Załącznik 1b, 1c, 1e) dostępną w siedzibie OKE lub na stronie internetowejwww.oke.waw.pl;
 • • orzeczenie PPP (oryginał do wglądu lub kopię poświadczoną za zgodność z oryginałem), jeśli zdający zamierza przystąpić do egzaminu maturalnego w warunkach i formie dostosowanych do rodzaju niepełnosprawności;

 

Uwaga: absolwenci, którzy zamierzają przystąpić do egzaminu maturalnego kolejny raz powinni zastosować się do zasad opłaty za egzamin podanych w Informacji o sposobie organizacji i przeprowadzaniu egzaminu maturalnego w roku szkolnym 2018/2019 wraz z aneksem.

 • licznik odwiedzin

  Odwiedzin wszystkich 71939, odwiedzin dzisiaj: 4

Script logo
W górę..