Dziś są imieniny: Medarda, Maksyma, Seweryna

    • Slider 68

Rekrutacja

WYMAGANE DOKUMENTY DO TECHNIKUM

1. Wniosek o przyjęcie do szkoły. (pobierz)

2. Świadectwo ukończenia szkoły podstawowej.

3. Zaświadczenie o wynikach sprawdzianu ósmoklasisty.

4. Fotografie – 2 sztuki.

5. Zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kształcenia w określonym zawodzie.

Dokumenty dodatkowe:

1. Orzeczenie kwalifikacyjne poradni psychologiczno- pedagogicznej uprawnionej do wydawania takich orzeczeń, zawierające wniosek o pierwszeństwie w przyjęciu do szkoły przy pozytywnym wyniku sprawdzianu ósmoklasisty.

2. Zaświadczenie o osiągnięciach sportowych, artystycznych i aktywności na rzecz innych ludzi.

3. Zaświadczenia o innych osiągnięciach ucznia, co najmniej na szczeblu wojewódzkim, które nie zostały wyróżnione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej.

WYMAGANE DOKUMENTY DO BRANŻOWEJ SZKOŁY I STOPNIA

1. Wniosek o przyjęcie do szkoły. (pobierz)

2. Świadectwo ukończenia szkoły podstawowej.

3. Zaświadczenie o wynikach sprawdzianu ósmoklasisty.

4. Fotografie – 2 sztuki.

5. Zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kształcenia w określonym zawodzie.

Dokumenty dodatkowe:

1. Orzeczenie kwalifikacyjne poradni psychologiczno- pedagogicznej uprawnionej do wydawania takich orzeczeń, zawierające wniosek o pierwszeństwie w przyjęciu do szkoły przy pozytywnym wyniku sprawdzianu ósmoklasisty.

2. Zaświadczenie o osiągnięciach sportowych, artystycznych i aktywności na rzecz innych ludzi.

3. Zaświadczenia o innych osiągnięciach ucznia, co najmniej na szczeblu wojewódzkim, które nie zostały wyróżnione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej.

WYMAGANE DOKUMENTY DO LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO DLA DOROSŁYCH

1. Wniosek o przyjęcie do szkoły. (pobierz)

2. Świadectwo ukończenia gimnazjum, zasadniczej szkoły zawodowej oraz szkoły średniej.

WYMAGANE DOKUMENTY DO SZKOŁY POLICEALNEJ

1. Wniosek o przyjęcie do szkoły. (pobierz)

2. Świadectwo ukończenia gimnazjum, zasadniczej szkoły zawodowej oraz szkoły średniej.

3. Zaświadczenie lekarza o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kształcenia w określonym zawodzie.

WYMAGANE DOKUMENTY NA KWALIFIKACYJNY KURS ZAWODOWY

1. Wniosek o przyjęcie do szkoły. (pobierz)

2. Świadectwo ukończenia gimnazjum, zasadniczej szkoły zawodowej oraz szkoły średniej.

3. Zaświadczenie lekarza o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kształcenia w określonym zawodzie.

Zasady rekrutacji do klasy pierwszej szkoły ponadpodstawowej i szkół dla dorosłych w Zespole Szkół Powiatowych w Troszynie na rok szkolny 2020/2021

PODSTAWA PRAWNA

Ustawa z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2019r. poz. 1148 ze zm. rozdz. 6 art. 130-164)

Rozporządzenie Ministerstwa Edukacji z dnia 21 sierpnia 2019r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół, placówek i centrów (Dz. U. z 2019r. poz. 1737)

Zarządzenie nr 8 Mazowieckiego Kuratora Oświaty z dnia 31 stycznia 2020r. w sprawie rekrutacji uczniów do publicznych szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2020/2021.

Szkoły wchodzące w skład Zespołu Szkół Powiatowych w Troszynie prowadzą tradycyjną formę naboru poprzez złożenie wniosku w formie papierowej oraz wymaganej dokumentacji.

Na rok szkolny 2020/2021 szkoła będzie prowadziła nabór do:

1. Technikum w zawodach:

• technik ekonomista,

• technik agrobiznesu,

• technik technologii żywności.

2. Branżowej Szkoły I Stopnia:

• klasa wielozawodowa.

3. Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych.

4. Szkoły Policealnej w zawodach:

• technik usług kosmetycznych,

• technik sterylizacji medycznej,

• technik administracji,

• technik bezpieczeństwa i higieny pracy,

• opiekun medyczny.

5. Kwalifikacyjnych Kursów Zawodowych:

EKA.01. Obsługa klienta w jednostkach administracji.

EKA.04. Prowadzenie dokumentacji w jednostce organizacyjnej.

EKA.05. Prowadzenie spraw kadrowo-płacowych i gospodarki finansowej jednostek organizacyjnych.

EKA.06. Wykonywanie prac biurowych.

EKA.07. Prowadzenie rachunkowości.

HAN.01. Prowadzenie sprzedaży.

HAN.02. Prowadzenie działań handlowych.

HAN.03. Prowadzenie działalności informacyjno-bibliograficznej.

ROL.02. Eksploatacja pojazdów, maszyn, urządzeń i narzędzi stosowanych w rolnictwie.

ROL.03. Prowadzenie produkcji pszczelarskiej.

ROL.04. Prowadzenie produkcji rolniczej.

ROL.05. Organizacja i prowadzenie przedsiębiorstwa w agrobiznesie.

ROL.06. Organizacja chowu i hodowli koni.

ROL.08. Eksploatacja systemów mechatronicznych w rolnictwie.

ROL.10. Organizacja i nadzorowanie produkcji rolniczej.

ROL.11. Prowadzenie chowu i inseminacji zwierząt.

ROL.12. Wykonywanie weterynaryjnych czynności pomocniczych.

Nauczane języki obce w poszczególnych typach szkół:

a) technikum – język angielski, niemiecki oraz angielski zawodowy,

b) Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych – język angielski,

c) Szkoły Policealne oraz Kurs kwalifikacyjny – język angielski zawodowy.

W celu przeprowadzenia rekrutacji do klas pierwszych technikum i szkół dla dorosłych dyrektor Zespołu Szkół Powiatowych w Troszynie powołuje Szkolną Komisję Rekrutacyjną, wyznacza jej przewodniczącego oraz określa zadania członków.

Szkolna Komisja Rekrutacyjna:

podaje informację o warunkach rekrutacji,

przeprowadza postępowanie rekrutacyjne, zgodnie z kryteriami określonymi w regulaminie,

ogłasza listę kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych do przyjęcia, oraz informację o zakwalifikowaniu albo niezakwalifikowaniu kandydata, a także najniższą liczbę punktów, która uprawnia do przyjęcia,

ogłasza listę kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych (lub informację o liczbie wolnych miejsc) oraz najniższą liczbę punktów, która uprawnia do przyjęcia,

sporządza protokół postępowania rekrutacyjnego.

Szkolna Komisja Rekrutacyjna podejmuje wszelkie decyzje związane z rekrutacją.

Wymagane dokumenty do szkoły ponadpodstawowej:

• wniosek o przyjęcie do szkoły wydrukowany ze strony internetowej ZSP w Troszynie,

• świadectwo ukończenia szkoły podstawowej oraz zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty, 2 fotografie,

• zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kształcenia w określonym zawodzie (dotyczy szkół średnich zawodowych),

• orzeczenie kwalifikacyjne poradni psychologiczno – pedagogicznej uprawnionej do wydawania takich orzeczeń, zawierające wniosek o pierwszeństwie w przyjęciu do szkoły przy pozytywnym wyniku egzaminu ósmoklasisty,

• zaświadczenie o osiągnięciach sportowych, artystycznych i aktywności na rzecz innych ludzi ( jeśli kandydat posiada),

• zaświadczenia o innych osiągnięciach ucznia, co najmniej na szczeblu wojewódzkim, które nie zostały wyróżnione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej ( jeśli kandydat posiada). Wymagane dokumenty do szkół dla dorosłych:

• wniosek o przyjęcie do szkoły wydrukowany ze strony internetowej szkoły,

• świadectwo ukończenia gimnazjum, zasadniczej szkoły zawodowej lub szkoły średniej,

• zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kształcenia w określonym zawodzie.

Kryteria rekrutacji:

a) o przyjęciu kandydata do klasy pierwszej decyduje suma punktów uzyskanych za:

– Oceny z zajęć edukacyjnych na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej z przedmiotów:

Język polski

Język obcy

Matematyka

Geografia

Wymienione zajęcia punktowane są według skali:

Ocena celująca – 18 punktów

Ocena bardzo dobra – 17 punktów

Ocena dobra – 14 punktów

Ocena dostateczna – 8 punktów

Ocena dopuszczająca – 2 punkty

– Inne osiągnięcia ucznia wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej lub udokumentowane zaświadczeniami:

1. Konkursy organizowane przez Kuratora Oświaty, co najmniej na szczeblu wojewódzkim – 10 pkt.

2. Świadectwo ukończenia szkoły podstawowej z wyróżnieniem – 7 pkt.

3. Osiągnięcia sportowe i artystyczne na szczeblu wojewódzkim – 5 pkt.

4. Osiągnięcia sportowe i artystyczne na szczeblu powiatowym – 3 pkt.

5. Za średnią arytmetyczną zaokrągloną do trzech miejsc po przecinku uzyskaną z obowiązujących zajęć edukacyjnych – 6 pkt.

– Wyniki egzaminu po ósmej klasie – ze wszystkich części min. 35 punktów,

– Oceny z zajęć edukacyjnych – min. 20 punktów

– Łączna ilość punktów – min. 55 punktów.

O przyjęciu do Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych mogą ubiegać się dorośli absolwenci Gimnazjum, Zasadniczej Szkoły Zawodowej – o przyjęciu decyduje kolejność zapisu.

O przyjęcie na kurs ubiegać się mogą dorośli absolwenci gimnazjum, zasadniczej szkoły zawodowej, absolwenci szkół średnich kształcących w innych zawodach – o przyjęciu decyduje kolejność zapisu.

O przyjęcie do Szkoły Policealnej ubiegać się mogą absolwenci, którzy ukończyli szkołę średnią kształcącą w innych zawodach – o przyjęciu decyduje kolejność zapisu.

Terminy rekrutacji

Ustala się następujące terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego, w tym terminy składania dokumentów dla kandydatów do oddziału klasy pierwszej szkoły ponadpodstawowych dla młodzieży oraz kandydatów do oddziałów klas pierwszych szkół dla dorosłych na rok szkolny 2020/2021.

W okresie poprzedzającym rekrutację kandydaci do oddziału klasy pierwszej szkoły ponadpodstawowej składają w szkole wnioski zgodne ze wzorami ustalonymi przez organ prowadzący stanowiące podstawę utworzenia bazy kandydatów:

od 11 maja 2020r. do 23 czerwca 2020r. do godz.15:00,

od 26 czerwca do 30 czerwca do godz.15:00 kandydaci mogą dokonywać zmiany wyboru szkoły lub składać wnioski, jeżeli nie dokonali tego w terminie określonym z uzasadnionych przyczyn losowych;

Terminy rekrutacji kandydatów na rok szkolny 2020/2021 do oddziału klasy pierwszej szkoły ponadpodstawowej dla młodzieży:

od 26 czerwca od godz.12:00 do 30 czerwca do 15:00 kandydaci składają dokumenty do szkoły , w tym:

– oryginały lub kopie (poświadczone za zgodność z oryginałem przez dyrektora szkoły podstawowej, które kandydat ukończył, świadectwa ukończenia szkoły podstawowej,

– oryginały lub kopie (poświadczone za zgodność z oryginałem przez dyrektora szkoły podstawowej, które kandydat ukończył, zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu przeprowadzonego w ostatnim roku po ósmej klasie szkoły podstawowej,

– inne dokumenty wskazane przez organ prowadzący, z wyjątkiem zaświadczenia o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kształcenia w określonym zawodzie.

Na każdej stronie kopii należy umieścić adnotację:” Stwierdzam zgodność z oryginałem”, datę , pieczęć urzędową szkoły o średnicy 36mm oraz pieczęć imienną dyrektora szkoły i podpis dyrektora lub upoważnionej przez niego osoby.

Od 21 maja do 10 lipca do szkolna komisja rekrutacyjna prowadzi postępowanie rekrutacyjne według kryteriów ustalonych przez szkołę,

do 13 lipca do godz.12:00 szkolna komisja rekrutacyjna ogłasza listy kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia do oddziału klasy pierwszej i kandydatów niezakwalifikowanych do przyjęcia do oddziału klasy pierwszej zawierające imiona i nazwiska kandydatów uszeregowane w kolejności alfabetycznej oraz informację o zakwalifikowaniu albo niezakwalifikowaniu kandydata,

od 13 lipca do 20 lipca do godz. 15:00 kandydaci umieszczeni na liście kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia składają oświadczenia potwierdzające wolę podjęcia nauki w szkole oraz oryginał świadectwa i oryginał zaświadczenia o szczególnych wynikach egzaminu przeprowadzonego w ostatnim roku nauki w szkole podstawowej. Kandydaci do szkoły zawodowej otrzymają ze szkoły skierowanie na badania do lekarza medycyny pracy, który wydaje zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kształcenia w określonym zawodzie ( zaświadczenie należy złożyć do 27 sierpnia w sekretariacie szkoły).

21 lipca do godz. 14:00 szkolna komisja rekrutacyjna ogłasza listę kandydatów przyjętych i kandydatów nie przyjętych (lub informację o liczbie wolnych miejsc)uszeregowaną w kolejności alfabetycznej.

Do 21 lipca dyrektor szkoły informuje kuratora oświaty o liczbie wolnych miejsc.

Terminy rekrutacji uzupełniającej na rok szkolny 2020/2021 do szkół dla młodzieży:

a) składanie wniosków o przyjęcie do szkoły wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, od 22 lipca do 27 lipca do godz. 15.00 (wydanie przez szkołę skierowanie na badania lekarskie z uwzględnieniem zapisów art. 134 ust. 1 pkt 2-5 ustawy prawo oświatowe);

b) weryfikacja wniosków o przyjęcie do szkoły i innych złożonych dokumentów przez szkolną komisję rekrutacyjną w tym dokonanie czynności, o których mowa w art. 20t ust. 7 ustawy o systemie oświaty oraz art. 150 ust 7 ustawy prawo oświatowe do 29 lipca 2020 roku;

c) weryfikacja wniosków o przyjęcie do szkoły i innych złożonych dokumentów przez szkolną komisję rekrutacyjną, w tym dokonanie czynności, o których mowa art. 20t ust.7 ustawy o systemie oświaty oraz art. 150 ust.7 ustawy prawo oświatowe do 29 lipca 2020 roku ;

d) podanie do wiadomości list kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych zawierające imiona i nazwiska kandydatów uszeregowane w kolejności alfabetycznej oraz informacje o zakwalifikowaniu albo niezakwalifikowaniu kandydata, a także najniższą liczbę punktów, która uprawnia do przyjęcia- 17 sierpień 2020r. do godz. 12.00;

e) wydanie przez szkołę skierowania na badania lekarskie kandydatowi z listy kandydatów zakwalifikowanych, którzy dokonał wyboru kształcenia w danym zawodzie, w przypadku złożenia oświadczenia o wyborze tej szkoły z uwzględnieniem zapisów art. 134 ust.1 pkt 2-5 ustawy prawo oświatowe- od 22 lipca 2020 do 18 sierpnia 2020r. lub przy składaniu wniosków do szkoły;

f) potwierdzenie woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginałów dokumentów oraz zaświadczenia o braku przeciwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu od 17 sierpnia 2020r. do 21 sierpnia 2020r. do godz. 15.00;

g) podanie przez komisję rekrutacyjną list kandydatów przyjętych i nieprzyjętych- 24 sierpnia 2020r. godz. 14.00;

h)poinformowanie dyrektora szkoły kuratora oświaty o liczbie wolnych miejsc – 24 sierpień 2020r.

Rekrutacja dla Dorosłych

Ustala się zasady i tryb rekrutacji kandydatów na semestr pierwszy liceum ogólnokształcącego dla dorosłych, kursu kwalifikacyjnego, szkoły policealnej:

a) Od 29 czerwca 2020r. do 3 lipca 2020r. kandydaci składają podania oraz świadectwa ukończenia szkoły niższego stopnia odpowiednio: gimnazjum, szkoły ponadgimnazjalnej, oraz zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do kształcenia w danym zawodzie.

b) Do 6 lipca szkolna komisja prowadzi weryfikację wniosków do szkoły i innych złożonych dokumentów.

c) 22 lipca 2020r. szkolna komisja rekrutacyjno –kwalifikacyjna podaje do wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych na semestr pierwszy.

d) Od 22 lipca do 27 lipca kandydat potwierdza wolę przyjęcia w postaci przedłożenia oryginałów dokumentów oraz zaświadczenie lekarskie o przeciwskazaniach zdrowotnych.

e) 27 lipca 2020r. do godz. 14.00 komisja rekrutacyjna podaje listę kandydatów przyjętych i nieprzyjętych na I semestr.

f) 27 lipca 2020r. dyrektor szkoły informuje kuratora o liczbie wolnych miejsc.

2. Terminy rekrutacji uzupełniającej na rok szkolny 2020/2021 do szkół dla dorosłych:

a) składanie wniosków o przyjęcie do szkoły wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, od 3 sierpnia do 6 sierpnia 2020r. (wydanie przez szkołę skierowanie na badania lekarskie z uwzględnieniem zapisów art. 134 ust. 1 pkt 2-5 ustawy prawo oświatowe);

b) weryfikacja wniosków o przyjęcie do szkoły i innych złożonych dokumentów przez szkolną komisję rekrutacyjną, w tym dokonanie czynności o których mowa w art. 20t ust. 7 ustawy o systemie oświaty oraz art. 150 ust 7 ustawy prawo oświatowe do 21 sierpnia 2020 roku;

c) podanie do wiadomości list kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych zawierające imiona i nazwiska kandydatów uszeregowane w kolejności alfabetycznej oraz informacje o zakwalifikowaniu albo niezakwalifikowaniu kandydata, a także najniższą liczbę punktów, która uprawnia do przyjęcia – 24 sierpień 2020 rok.

d) wydanie przez szkołę skierowania na badania lekarskie kandydatowi z listy kandydatów zakwalifikowanych, którzy dokonał wyboru kształcenia w danym zawodzie, w przypadku złożenia oświadczenia o wyborze tej szkoły z uwzględnieniem zapisów art. 134 ust.1 pkt 2-5 ustawy prawo oświatowe – przy składaniu wniosków do szkoły;

e) potwierdzenie woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginałów dokumentów oraz zaświadczenia o braku przeciwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu od 25 sierpnia 2020 do 27 sierpnia 2020r.;

f) podanie przez komisję rekrutacyjną list kandydatów przyjętych i nieprzyjętych- 28 sierpnia 2020 godz. 14.00;

g) poinformowanie przez dyrektora szkoły kuratora oświaty o liczbie wolnych miejsc – 28 sierpień 2020r.

Tryb odwoławczy

W terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych, rodzic kandydata może wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata do szkoły,

Uzasadnienie sporządza się w terminie 5 dni od dnia wystąpienia przez rodzica kandydata z wnioskiem, o którym mowa w pkt. 1. Uzasadnienie zawiera przyczyny odmowy przyjęcia, w tym najniższą liczbę punktów, która uprawniała do przyjęcia, oraz liczbę punktów, którą kandydat uzyskał w postępowaniu rekrutacyjnym,

Rodzic kandydata może wnieść do dyrektora szkoły odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej, w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia,

Dyrektor szkoły rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej w terminie 7 dni od dnia otrzymania odwołania. Na rozstrzygnięcie dyrektora służy skarga do sądu administracyjnego.

  • licznik odwiedzin

    Odwiedzin wszystkich 210268, odwiedzin dzisiaj: 45

Script logo
W górę..