Dziś są imieniny: Przybysława, Anieli, Jerzego

Rekrutacja

Zasady rekrutacji do szkół  ponadgimnazjalnych, ponadpodstawowych i szkół dla dorosłych przy Zespole Szkół Powiatowych w Troszynie na rok szkolny 2019/2020

 

 

PODSTAWA PRAWNA

·        Ustawa z dnia 14 grudnia 2016r. prawo oświatowe  ( Dz. U. z 2018r. poz.996 ze zm. ) – rozdział 6

·        Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16 marca 2017r, w sprawie postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół i placówek (Dz. U. z 2017r. poz.610 )

·        Ustawa z dnia 9 września 1991 r oz systemu oświaty ( Dz. U. z 2017r. poz. 1943 ze zm. ) rozdział 2a

·        Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 marca 2017r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postepowania uzupełniającego na lata szkolne 2017/2018- 2019/2020  do trzyletniego liceum ogólnokształcącego i czteroletniego technikum  i branżowej szkoły I stopnia , dla kandydatów będących absolwentami dotychczasowego gimnazjum ( Dz. U. z 2017r. poz.586)

 

Nabór:

 

              1.Pięcioletnie Technikum:

-Technik agrobiznesu

-Technik  handlowiec

              2. Czteroletnie Technikum:

                 - Technik agrobiznesu

                 - Technik handlowiec

 3.Branżowa szkoła I stopnia:
    -piekarz,

                 -fryzjer,
                 -rolnik,
                 -sprzedawca.

4.Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Troszynie

5.Szkoła Policealna:

Ø Technik rachunkowości,

Ø Florysta,

Ø Opiekun w domu pomocy społecznej,

Ø Opiekunka dziecięca,

Ø Technik bezpieczeństwa i higieny pracy,

Ø Technik ochrony fizycznej osób i mienia,

Ø Technik administracji.

6.Kurs kwalifikacyjny:

      -    Prowadzenie produkcji rolniczej,

      -    Organizacja i prowadzenie przedsiębiorstwa w agrobiznesie,

      -    Organizacja i nadzorowanie produkcji rolniczej ,
      -    Prowadzenie sprzedaży,

      -    Prowadzenie działalności handlowej.

 

 

 

    

 Nauczane języki:

        TECHNIKUM AGROBIZNESU

                 -język angielski,

                 -język niemiecki,

                 -język angielski zawodowy

       

         LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE DLA DOROSŁYCH W 

         TROSZYNIE

                - język niemiecki

 

         KURS KWALIFIKACYJNY

         SZKOŁA POLICEALNA

                -język angielski zawodowy

 

 

WYMAGANE DOKUMENTY DO SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH

 

 

1.     Wniosek o przyjęcie do szkoły.

2.     Świadectwo ukończenia gimnazjum oraz zaświadczenie o wynikach egzaminu gimnazjalnego, 2 fotografie;

3.     Zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kształcenia w określonym zawodzie (dotyczy szkół średnich zawodowych);

4.     Orzeczenie kwalifikacyjne poradni psychologiczno- pedagogicznej uprawnionej do wydawania takich orzeczeń, zawierające wniosek o pierwszeństwie w przyjęciu do szkoły przy pozytywnym wyniku egzaminu gimnazjalnego;

5.     Zaświadczenie o osiągnięciach sportowych, artystycznych i aktywności na rzecz innych ludzi;

6.     Zaświadczenia o innych osiągnięciach ucznia, co najmniej na szczeblu wojewódzkim, które nie zostały wyróżnione na świadectwie ukończenia gimnazjum.

 

WYMAGANE DOKUMENTY DO SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH

 

 

1. Wniosek o przyjęcie do szkoły.

2. Świadectwo ukończenia szkoły podstawowej oraz zaświadczenie o wynikach sprawdzianu ósmoklasisty, 2 fotografie;

3. Zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kształcenia w określonym zawodzie (dotyczy szkół średnich zawodowych);

4. Orzeczenie kwalifikacyjne poradni psychologiczno- pedagogicznej uprawnionej do wydawania takich orzeczeń, zawierające wniosek o pierwszeństwie w przyjęciu do szkoły przy pozytywnym wyniku sprawdzianu ósmoklasisty;

5. Zaświadczenie o osiągnięciach sportowych, artystycznych i aktywności na rzecz innych ludzi;

6. Zaświadczenia o innych osiągnięciach ucznia, co najmniej na szczeblu wojewódzkim, które nie zostały wyróżnione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej.

 

 

 

 

WYMAGANE DOKUMENTY DO SZKÓŁ

     DLA DOROSŁYCH

 

1. Wniosek o przyjęcie do szkoły;

2. Świadectwo ukończenia gimnazjum, zasadniczej szkoły zawodowej oraz szkoły średniej.

3. Zaświadczenie lekarza o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kształcenia w określonym zawodzie (dotyczy szkół policealnych).

 

 

Rekrutację szkoła przeprowadza w terminach wskazanych  w Zarządzeniu Mazowieckiego Kuratora Oświaty z dnia 29.01.2019 r.

 

 

 KRYTERIA REKRUTACJI DO SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH

O Przyjęciu kandydata do klasy pierwszej decyduje Zarządzenie Mazowieckiego Kuratora Oświaty, suma punktów uzyskanych za:

 • Oceny z zajęć edukacyjnych na świadectwie ukończenia gimnazjum z przedmiotów:

1.     Język polski

2.     Język obcy

3.     Matematyka

4.     Biologia

5.     Wymienione zajęcia punktowane są według skali:

          Ocena celująca            -     18 punktów

          Ocena Bardzo dobra   -     17 punktów

          Ocena dobra                -     14 punktów

          Ocena dostateczna       -      8 punktów

          Ocena dopuszczająca   -      2 punkty

Inne osiągnięcia ucznia wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum lub udokumentowane zaświadczeniami:

1. Konkursy organizowane przez Kuratora Oświaty, co najmniej na szczeblu wojewódzkim – 10 pkt.

2. Świadectwo ukończenia gimnazjum z wyróżnieniem – 7 pkt.

3. Osiągnięcia sportowe i artystyczne na szczeblu wojewódzkim – 2 pkt.

4. Osiągnięcia sportowe i artystyczne na szczeblu powiatowym – 1 pkt.

5. Za osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej ,w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu ,to osiągnięcie musi być wpisane w na świadectwie ukończenia gimnazjum   - 3 pkt.

KRYTERIA REKRUTACJI DO SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH

O Przyjęciu kandydata do klasy pierwszej decyduje Zarządzenie Mazowieckiego Kuratora Oświaty, suma punktów uzyskanych za:

Oceny z zajęć edukacyjnych na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej                         z przedmiotów:

1.     Język polski

2.     Język obcy

3.     Matematyka

4.     Biologia

Wymienione zajęcia punktowane są według skali:

          Ocena celująca            -     18 punktów

          Ocena Bardzo dobra   -     17 punktów

          Ocena dobra                -     14 punktów

          Ocena dostateczna       -      8 punktów

  Inne osiągnięcia ucznia wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum lub udokumentowane zaświadczeniami:

1. Konkursy organizowane przez Kuratora Oświaty, co najmniej na szczeblu wojewódzkim – 10 pkt.

2. Świadectwo ukończenia szkoły podstawowej z wyróżnieniem – 7 pkt.

3. Osiągnięcia sportowe i artystyczne na szczeblu wojewódzkim – 2 pkt.

4. Osiągnięcia sportowe i artystyczne na szczeblu powiatowym – 1 pkt.

5. Za osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej ,w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu ,to osiągnięcie musi być wpisane w na świadectwie ukończenia gimnazjum   - 3 pkt.

 

 

WARUNKI PRZYJĘCIA

 

Czteroletnie Technikum:

technik agrobiznesu, technik handlowiec

·        Wyniki egzaminu gimnazjalnego – min. 35 punktów

·        Oceny z zajęć edukacyjnych – min. 20 punktów

·        Łączna ilość punktów – min. 55 punktów

 

      Pięcioletnie Technikum :

      technik agrobiznesu , technik handlowiec

·        Wyniki sprawdzianu ósmoklasisty -  min 35 punktów

·        Oceny z zajęć edukacyjnych – min . 20 punktów

·        Łączna liczba punktów – min 55 punktów

 

O przyjęcie do Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych mogą ubiegać się dorośli absolwenci Gimnazjum, Zasadniczej Szkoły Zawodowej.

O przyjęcie na kurs ubiegać się mogą dorośli absolwenci gimnazjum, zasadniczej szkoły zawodowej, absolwenci szkół średnich kształcących w innych zawodach.

O przyjęcie do Szkoły Policealnej ubiegać się mogą absolwenci szkół średnich kształcących w innych zawodach. 

TERMINY REKRUTACJI

do szkół ponadgimnazjalnych, ponadpodstawowych, szkół dla dorosłych

 

            Ustala się następujące terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego, w tym terminy składania dokumentów dla kandydatów do oddziału klasy pierwszej szkoły ponadgimnazjalnej, ponadpodstawowej dla młodzieży oraz kandydatów  do oddziałów klas pierwszych szkół dla dorosłych  na rok szkolny 2019/2020.

 

1.      W  okresie poprzedzającym rekrutację kandydaci do oddziału klasy pierwszej szkoły ponadgimnazjalnej, ponadpodstawowej, szkoły branżowe I stopnia składają w szkole wnioski zgodne ze wzorami ustalonymi przez organ prowadzący stanowiące podstawę utworzenia bazy kandydatów :

 

a)     od 13 maja od godz.8.00 do 20 maja do godz.1500, składają wnioski o przyjęcie do szkoły

 

b)      możliwość dokonania zmiany wyboru szkoły od 17 czerwca od godz.1000 do 19 czerwca do godz.1600 ,

c)      od 21 czerwca od godz.1200  do 28 czerwca do 1600  kandydaci składają dokumenty do szkoły , w tym:

- świadectwa ukończenia gimnazjum lub szkoły podstawowej

- zaświadczenie o wynikach egzaminu gimnazjalnego lub sprawdzianu ósmoklasisty ( kopie poświadczone za zgodność przez gimnazjum lub szkołę podstawową )

d)      16 lipca godz. 12.00 szkolna komisja rekrutacyjna ogłasza listy kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia do oddziału klasy pierwszej i kandydatów niezakwalifikowanych do przyjęcia do oddziału klasy pierwszej zawierające imiona i nazwiska kandydatów uszeregowane w kolejności alfabetycznej oraz informację                               o zakwalifikowaniu albo niezakwalifikowaniu kandydata,

e)     Od16 lipca  od godz. 12 do 18 lipca godz. 16.00 wydawanie przez szkołę skierowania na badania lekarskie kandydatom zakwalifikowanych, którzy dokonali wyboru kształcenia w danym zawodzie , w przypadku złożenia przez kandydata oświadczenia o wyborze tej szkoły

f)       Od 16 lipca  od godz. 12.00 24 lipca do godz. 1600  potwierdzenie woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginałów dokumentów oraz zaświadczenia lekarskiego braku przeciwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu .

g)     25 lipca godz. 12.00 podanie przez komisje rekrutacyjną list kandydatów przyjętych i nie przyjętych.

h)     25 lipca do godz. 16.00 poinformowanie przez dyrektora szkoły kuratora oświaty o liczbie wolnych miejsc.

TERMINY SKŁADANIA DOKUMENTÓW DO SZKÓŁ DLA

DOROSŁYCH

 

    Ustala się zasady i tryb rekrutacji kandydatów na semestr pierwszy liceum ogólnokształcącego dla dorosłych, kursu kwalifikacyjnego, szkoły policealnej:

 

a)      Od 24 czerwca od godz. 10.00 kandydaci składają wnioski oraz świadectwa ukończenia szkoły niższego stopnia odpowiednio: gimnazjum, szkoły ponadgimnazjalnej, oraz zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań  do kształcenia w danym zawodzie.

b)      25 sierpnia 2017 r. szkolna komisja rekrutacyjno –kwalifikacyjna ogłasza listy kandydatów przyjętych na semestr pierwszy.

 

WYMAGANE DOKUMENTY DO SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH

 

 

1.      Wniosek o przyjęcie do szkoły.

2.      Świadectwo ukończenia gimnazjum oraz zaświadczenie o wynikach egzaminu gimnazjalnego, 2 fotografie;

3.      Zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kształcenia w określonym zawodzie (dotyczy szkół średnich zawodowych);

4.      Orzeczenie kwalifikacyjne poradni psychologiczno- pedagogicznej uprawnionej do wydawania takich orzeczeń, zawierające wniosek o pierwszeństwie w przyjęciu do szkoły przy pozytywnym wyniku egzaminu gimnazjalnego;

5.      Zaświadczenie o osiągnięciach sportowych, artystycznych i aktywności na rzecz innych ludzi;

6.      Zaświadczenia o innych osiągnięciach ucznia, co najmniej na szczeblu wojewódzkim, które nie zostały wyróżnione na świadectwie ukończenia gimnazjum.

 

WYMAGANE DOKUMENTY DO SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH

 

 

1. Wniosek o przyjęcie do szkoły.

2. Świadectwo ukończenia szkoły podstawowej oraz zaświadczenie o wynikach sprawdzianu ósmoklasisty, 2 fotografie;

3. Zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kształcenia w określonym zawodzie (dotyczy szkół średnich zawodowych);

4. Orzeczenie kwalifikacyjne poradni psychologiczno- pedagogicznej uprawnionej do wydawania takich orzeczeń, zawierające wniosek o pierwszeństwie w przyjęciu do szkoły przy pozytywnym wyniku sprawdzianu ósmoklasisty;

5. Zaświadczenie o osiągnięciach sportowych, artystycznych i aktywności na rzecz innych ludzi;

 

6. Zaświadczenia o innych osiągnięciach ucznia, co najmniej na szczeblu wojewódzkim, które nie zostały wyróżnione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej.

PLIKI DO POBRANIA

  • licznik odwiedzin

    Odwiedzin wszystkich 82583, odwiedzin dzisiaj: 228

Script logo
W górę..