Dziś są imieniny: Klaudii, Eufemii, Maurycego

Rekrutacja

Warunki przyjęcia na poszczególne kierunki

Czteroletnie Technikum: technik agrobiznesu

 • wynik egzaminu gimnazjalnego – min. 35 punktów,
 • oceny z zajęć edukacyjnych – min. 20 punktów.
 • łączna ilość punktów – min. 55 punktów

 

Wymagane dokumenty

 • Wniosek o przyjęcie na druku szkoły (poniżej wzory druków do pobrania):
 • Świadectwo ukończenia gimnazjum oraz zaświadczenie o wynikach egzaminu gimnazjalnego.
 • 3 fotografie.
 • Zaświadczenie od lekarza o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kształcenia w określonym zawodzie (dotyczy szkół średnich zawodowych).
 • Zaświadczenie o osiągnięciach sportowych, artystycznych i aktywności na rzecz innych ludzi.

Terminy rekrutacji w roku szkolnym 2016/2017 dla młodzieży i dla dorosłych

 

 1. W  okresie od 25 kwietnia  od godz. 9:00  do 29 kwietnia  do godziny 16:00 kandydaci do oddziału klasy pierwszej technikum i zasadniczej szkoły zawodowej składają wnioski o przyjęcie do szkoły ponadgimnazjalnej.
 2. W okresie od 6 maja od godz. 9:00 do 20 maja do godziny 15:00 kandydaci do oddziału klasy pierwszej technikum i zasadniczej szkoły zawodowej składają wnioski o przyjęcie do szkoły ponadgimnazjalnej.
 3. Od 24.06.2016 od godz.11:00 do 28.06.2016r do godz.16:00 ,kandydaci uzupełniają wnioski o przyjęcie do szkoły o świadectwo ukończenia gimnazjum i zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego (kopie poświadczone za zgodność z oryginałem)
 4. Od 29 czerwca 2016 od godz.9:00 do 1 lipca 2016r do godz.15:00 komisja rekrutacyjna weryfikuje wnioski o przyjęcie do szkoły i inne złożone dokumenty.
 5. Do 4 lipca 2016r do godziny 16:00 szkoła przedstawia listę kandydatów zakwalifikowanych zawierającą imiona i nazwiska kandydatów, uszeregowane w kolejności alfabetycznej.
 6. W dniach od 5 lipca 2016r od godz. 9:00 do 6 lipca do godziny 16:00 kandydaci z listy zakwalifikowanych do klasy I składają oświadczenie o wyborze szkoły zawodowej i otrzymują skierowanie na badania lekarskie
 7. Od 5 lipca 2016r od godz. 9:00 do 12 lipca do godz.16:00 kandydaci potwierdzają wolę przyjęcia do szkoły w postaci złożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły, oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego oraz zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu.
 8. Do 13 lipca 2016r do godz.16:00 komisja rekrutacyjna ogłasza listy kandydatów przyjętych
 9. Terminy rekrutacji na rok szkolny 2016/17 dla kandydatów do oddziałów klas pierwszych szkół dla dorosłych; Liceum Ogólnokształcącego, Szkoły Policealnej.
  1. Od 1 lipca 2016 - 25.08.2016 kandydaci składają wnioski oraz świadectwa ukończenia szkoły niższego stopnia odpowiednio: gimnazjum, szkoły ponadgimnazjalnej, oraz zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do kształcenia w danym zawodzie.
  2. Od 23.08.2016r do 24.08.2016 Komisja Rekrutacyjna weryfikuje złożone wnioski i inne dokumenty.
  3. 26 sierpnia 2016 szkolna komisja rekrutacyjna ogłasza listy słuchaczy przyjętych na semestr pierwszy.
 10. Terminy składania dokumentów dla kandydatów na kwalifikacyjny kurs zawodowy na rok szkolny 2016/2017
  1. od 04.07.2016r - do 17.10.2016r. kandydaci składają dokumenty do sekretariatu Zespołu Szkół Powiatowych w Troszynie: -oryginały lub kopie(poświadczone za zgodność z oryginałem przez dyrektora) świadectwa ukończenia szkół: odpowiednio ośmioklasowej szkoły podstawowej, gimnazjum, zasadniczej szkoły zawodowej, liceum lub technikum.
  2. 18 października szkolna komisja rekrutacyjna prowadzi postępowanie rekrutacyjne według kryteriów ustalonych przez szkołę.
  3. 19 października szkolna komisja rekrutacyjna ogłasza listę kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych oraz listę kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych do szkoły. Lista ta zawiera imiona oraz nazwiska i podana jest do publicznej wiadomości w sposób przyjęty przez szkołę tj. na tablicy ogłoszeń i na stronie internetowej szkoły,
  4. w przypadku, gdy liczba kandydatów na kurs nie przekroczy 20, kurs kwalifikacyjny nie zostanie zorganizowany w danym roku szkolnym.

 

PLIKI DO POBRANIA

 • licznik odwiedzin

  Odwiedzin wszystkich 38632, odwiedzin dzisiaj: 33

Script logo
W górę..