Dziś są imieniny: Agnieszki, Jarosława

Rekrutacja

Warunki przyjęcia na poszczególne kierunki

Czteroletnie Technikum: technik agrobiznesu

 • wynik egzaminu gimnazjalnego – min. 35 punktów,
 • oceny z zajęć edukacyjnych – min. 20 punktów.
 • łączna ilość punktów – min. 55 punktów

 

Wymagane dokumenty

 • Wniosek o przyjęcie na druku szkoły (poniżej wzory druków do pobrania):
 • Świadectwo ukończenia gimnazjum oraz zaświadczenie o wynikach egzaminu gimnazjalnego.
 • 3 fotografie.
 • Zaświadczenie od lekarza o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kształcenia w określonym zawodzie (dotyczy szkół średnich zawodowych).
 • Zaświadczenie o osiągnięciach sportowych, artystycznych i aktywności na rzecz innych ludzi.

 

Harmonogram rekrutacji w roku szkolnym 2018/2019 dla młodzieży i dla dorosłych

Ustala się następujące terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego, w tym terminy składania dokumentów dla kandydatów do oddziału klasy pierwszej szkoły ponadgimnazjalnej dla młodzieży; zasadniczej szkoły zawodowej, technikum oraz kandydatów do oddziałów klas pierwszych szkół dla dorosłych na rok szkolny 2018/2019.
 • W okresie od 10 maja 2018 od godz. 10:00 do 18 maja 2018 do godziny 15:00 kandydaci do oddziału klasy pierwszej technikum i zasadniczej szkoły zawodowej składają wnioski o przyjęcie do szkoły ponadgimnazjalnej.
 • Od 22 czerwca 2018 od godz.11:00 do 27 czerwca 2018 do godz.16:00 kandydaci uzupełniają wnioski o przyjęcie do szkoły o świadectwo ukończenia gimnazjum i zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego (kopie poświadczone za zgodność z oryginałem)
 • Od 10 maja 2018 od godz.9:00 do 6 lipca 2018 do godz.15:00 komisja rekrutacyjna weryfikuje wnioski o przyjęcie do szkoły i inne złożone dokumenty
 • Do 6 lipca 2018r do godziny 12:00 szkoła przedstawia listę kandydatów zakwalifikowanych zawierającą imiona i nazwiska kandydatów, uszeregowane w kolejności alfabetycznej.

 

Wydanie przez szkołę skierowania na badania lekarskie następuje w okresie:

 • w przypadku kandydatów, którzy dokonali wyboru kształcenia w danym zawodzie, wskazując szkołę jako szkołę pierwszego wyboru: od 10 maja 2018 od godz. 10.00 do 18 maja 2018 do godz. 15.00.
 • w przypadku pozostałych kandydatów: od 6 lipca 2018 od godz. 12.00 do 9 lipca 2018 do godz.16.00

 

 •  Od 6 lipca 2018 od godz. 12:00 do 12 lipca 2018r do godz.10:00 kandydaci potwierdzają wolę przyjęcia do szkoły w postaci złożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły, oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego oraz zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu.
 • Do 12 lipca 2018 do godz.16:00 komisja rekrutacyjna ogłasza listy kandydatów przyjętych.

 

Terminy rekrutacji na rok szkolny 2018/2019 dla kandydatów do oddziałów klas pierwszych szkół dla dorosłych; Liceum Ogólnokształcącego, Szkoły Policealnej.
 
a. Od 25 czerwca– 28 czerwca 2018 kandydaci składają wnioski oraz świadectwa ukończenia szkoły niższego stopnia odpowiednio: gimnazjum, szkoły ponadgimnazjalnej, oraz zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do kształcenia w danym zawodzie
b. Od 25 czerwca- 13 lipca 2018 Komisja Rekrutacyjna weryfikuje złożone wnioski i inne dokumenty.
c. 25 lipca 2018 r. szkolna komisja rekrutacyjna ogłasza listy słuchaczy przyjętych na semestr pierwszy.

PLIKI DO POBRANIA

 • licznik odwiedzin

  Odwiedzin wszystkich 58452, odwiedzin dzisiaj: 0

Script logo
W górę..