Dziś są imieniny: Klaudii, Eufemii, Maurycego

Oferta edukacyjna

W Zespole Szkół Powiatowych w Troszynie uczy się około 320 uczniów i słuchaczy.

Nauczanie w naszej szkole jest bezpłatne. Szkoła dysponuje wykwalifikowana kadrą nauczycielską oraz nowoczesną bazą dydaktyczną. Zmodernizowany budynek szkoły został oddany do użytku 1 września 2004 roku. Szkoła posiada Centrum multimedialne biblioteki z bezpłatnym dostępem do Internetu. Uczniowie uczą się języka angielskiego i niemieckiego.

Na terenie szkoły znajduje się boisko, sala do gier sportowych i tenisa stołowego, sala gimnastyczna oraz strzelnica sportowa.

Zapewniamy:

 • - wysoki poziom i atrakcyjne formy nauczania
 • - wyposażenie w nowoczesny sprzęt i odpowiednie urządzenia techniczne oraz środki przymusu bezpośredniego
 • - sprzęt służący do udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej (BLS Basic Life Support)
 • - dostęp do strzelnicy umożliwiającej odbywanie strzelań programowych (www.obronca.org)
 • - salę gimnastyczną do ćwiczeń z zakresu samoobrony i technik interwencyjnych
 • - boisko wielofunkcyjne do gier zespołowych
 • - sprzęt audiowizualny i inne pomoce dydaktyczne
 • - dostęp do biblioteki szkolnej
 • - dobór wysoko wykwalifikowanych nauczycieli, wykładowców i instruktorów
 • - organizowanie praktyk zawodowych

OFERTA KSZTAŁCENIA DLA MŁODZIEŻY NA ROK SZKOLNY 2016/2017

 

TECHNIK AGROBIZNESU

to bardzo ciekawy niezwykle aktualny program łączący cztery podstawowe zagadnienia rolnictwa, jakimi obecnie są: produkcja, zagadnienia ekonomiczno-prawne, ekologia i fundusze unijne.

Kwalifikacje wyodrębnione w zawodzie technik agrobiznesu:

 • R.3. Prowadzenie produkcji rolniczej
 • R.6. Organizacja i prowadzenie przedsiębiorstwa w agrobiznesie

Zdobywasz tytuł Technika Agrobiznesu, uznawany w formie Europasu w całej Unii Europejskiej

BEZPŁATNIE! NABYWASZ UPRAWNIENIA Prawo Jazdy (kat. B) Uzyskasz uprawnienia umożliwiające korzystanie ze środków Unii Europejskiej. Masz możliwość udziału w praktykach zagranicznych.

TECHNIK HANDLOWIEC

kształcenie w tym zawodzie ma na celu przygotowanie absolwenta do pracy w działach handlowych podmiotów gospodarczych, w firmach handlowych, w instytucjach promocji i marketingu do prowadzenia własnej działalności gospodarczej w branży handlowo-marketingowej. Kwalifikacje wyodrębnione w zawodzie technik handlowiec:

 • A. 18. Prowadzenie sprzedaży
 • A. 22. Prowadzenie działalności handlowej

Zdobywasz tytuł Technika Handlowca, uznawany w formie Europasu w całej Unii Europejskiej Uzyskasz uprawnienia umożliwiające korzystanie ze środków Unii Europejskiej zakładając własną firmę

 

OFERTA KSZTAŁCENIA DLA DOROSŁYCH NA ROK SZKOLNY 2016/2017

 

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE DLA DOROSŁYCH

(po szkole podstawowej, gimnazjum, zasadniczej szkole zawodowej)

SZKOŁA POLICEALNA w zawodach:

 • Opiekun w domu pomocy społecznej – 341203
 • Technik bezpieczeństwa i higieny pracy - 325509
 • Technik ochrony fizycznej osób i mienia- 541315
 • Technik administracji - 334306

zawód - Opiekun w domu pomocy społecznej – 341203

to nowy kierunek kształcenia, który z roku na rok odgrywa coraz większą rolę na rynku pracy. Z powodu niżu demograficznego coraz więcej jest wśród nas osób starszych, które potrzebują pomocy. Zapotrzebowanie na fachowców w tym obszarze wzrasta.

Absolwent może podjąć pracę m.in. w:

 • dom dziecka
 • hospicjum dla dzieci i dorosłych
 • warsztaty terapii zajęciowej
 • dom pomocy społecznej dla dzieci i dorosłych
 • ośrodki wsparcia dla rodzin dzieci niepełnosprawnych
 • środowiskowy dom samopomocy
 • szkoła
 • oddział rehabilitacji w szpitalu

zawód - technik bezpieczeństwa i higieny pracy 325509

Absolwent może podjąć pracę jako pracownik służby bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładach pracy różnego typu. Może również podjąć pracę w ramach prowadzonej działalności gospodarczej. Nauka trwa 1,5 roku i jest podzielona na 3 semestry. Zajęcia odbywają się w soboty i niedziele. Po ukończeniu szkoły słuchacz będzie potrafił dokonać analizy dotyczącej bhp oraz przedstawić propozycje usunięcia występujących zagrożeń- badać przyczyny wypadków w pracy i wnioskować o ich usunięcie, wstrzymywać pracę maszyn i urządzeń w razie zagrożenia życia i zdrowia pracowników, prowadzić rejestr dokumentów dotyczących wypadków przy pracy i chorób zawodowych, odsuwać od pracy osoby, dla których praca na określonym stanowisku jest wzbroniona, prowadzić szkolenia wstępne nowo przyjętych pracowników.

zawód - technik ochrony fizycznej i mienia 541315

Nasi absolwenci mogą ubiegać się o licencję pracownika ochrony fizycznej II stopnia bez konieczności zdawania egzaminu w Komendach Wojewódzkich Policji. Szkoła na podbudowie programowej szkoły średniej. Nauka trwa 2 lata i jest podzielona na 4 semestry. Zajęcia odbywają się co 2 tygodnie w soboty i niedziele.

zawód - Technik administracji - 334306

Przygotowuje do pracy w instytucjach samorządu lokalnego i organach administracji publicznej. Szkoła na podbudowie programowej szkoły średniej.Nauka trwa 2 lata i jest podzielona na 4 semestry. Zajęcia odbywają się co 2 tygodnie w soboty i niedziele. Słuchacze odbywają praktyki zawodowe w wybranych urzędach samorządu lokalnego.

Kursy kwalifikacyjne:

 • R.3 Prowadzenie produkcji rolniczej
 • R.6 Organizacja i prowadzenie przedsiębiorstwa w agrobiznesie
 • R.16 Organizacja i nadzorowanie produkcji rolniczej
 • A.18 Prowadzenie sprzedaży
 • A.22 Prowadzenie działalności handlowej

KWALIFIKACYJNY KURS ZAWODOWY, to kurs prowadzony według programu nauczania uwzględniającego nową podstawę programową kształcenia w zakresie jednej kwalifikacji . Uczestnik kursu otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kwalifikacyjnego kursu zawodowego. Ukończenie kursu umożliwia przystąpienie do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, w zakresie danej kwalifikacji przeprowadzanego przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną .

Osoba, która ukończy kwalifikacyjny kurs zawodowy i zda pozytywnie egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie w zakresie danej kwalifikacji, otrzymuje świadectwo potwierdzające kwalifikacje w danym zawodzie, co daje uprawnienia państwowe do wykonywania tego zawodu. Zdobycie wszystkich kwalifikacji w obrębie danego zawodu wraz z potwierdzeniem odpowiedniego poziomu wykształcenia oznaczać będzie zdobycie dyplomu technika w danym zawodzie.

Dyplom technika w określonym zawodzie będzie mogła otrzymać osoba, która posiada wykształcenie średnie i świadectwa potwierdzające wszystkie kwalifikacje w obrębie danego zawodu. Nowa forma kształcenia umożliwia osobom dorosłym dalsze kształcenie oraz doskonalenie zawodowe już w trakcie aktywności zawodowej. Pozwala na łatwiejsze dostosowanie się do potrzeb rynku pracy oraz elastyczność zawodową.

Kurs obejmuje zakres jednej kwalifikacji w danym zawodzie i jest prowadzony według programu nauczania uwzględniającego nową podstawę programową kształcenia w zawodach. Kurs kończy się zaliczeniem w formie zadania praktycznego. Osoba, która uzyskała zaliczenie kursu otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu. Ukończenie kursu umożliwia przystąpienie do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe z danej kwalifikacji, przeprowadzanego w formie pisemnej (test wyboru) oraz praktycznej (wykonanie elementu pracy zgodnie z efektami wynikającymi z podstawy programowej).

Egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe z danej kwalifikacji(z danego kursu) przeprowadzany jest przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną. Jest to egzamin zewnętrzny odbywający się w szkole organizującej dany kurs. Uzyskanie dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w danym zawodzie możliwe jest dopiero po zaliczeniu wszystkich kwalifikacji w danym zawodzie. Minimalna liczba godzin kształcenia na kursie zależy od kwalifikacji. Zajęcia będą odbywać się w systemie zaocznym, w soboty i niedziele, co najmniej raz na dwa tygodnie.

 • licznik odwiedzin

  Odwiedzin wszystkich 38632, odwiedzin dzisiaj: 33

Script logo
W górę..