Dziś są imieniny: Rocha, Stefana, Joachima

Terminy

 

Informacje dla absolwentów dotyczące odpłatności za egzamin maturalny

OPŁATA ZA EGZAMIN MATURALNY

Zgodnie z § 44zzq ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jedn. Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) od roku szkolnego 2016/2017 egzamin maturalny z każdego przedmiotu obowiązkowego i przedmiotu dodatkowego, zarówno w części ustnej, jak i w części pisemnej, jest odpłatny dla absolwentów, którzy:

  • po raz trzeci i kolejny przystępują do egzaminu maturalnego z tego samego przedmiotu obowiązkowego lub z tego samego przedmiotu dodatkowego;
  • przystępują do egzaminu maturalnego z tego samego przedmiotu dodatkowego, który w poprzednim roku lub w poprzednich latach zgłaszali w deklaracji maturalnej, ale nie przystąpili do egzaminu maturalnego z tego przedmiotu.

Wysokość opłaty za jeden egzamin wynosi 50,00 zł, którą trzeba będzie wnieść w terminie od dnia 1 stycznia do 7 lutego 2017 r. na konto bankowe wyznaczone przez Dyrektora Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej.

 

Uwaga!

W terminie od dnia 1 stycznia do 7 lutego 2017 r. należy złożyć do Komisji „Informację o wniesieniu opłaty za egzamin maturalny z danego przedmiotu lub przedmiotów” - zał. 26a dostępny na naszej stronie wraz z dowodem jej uiszczenia. Natomiast kopię tych dokumentów należy dostarczyć do szkoły.

Brak opłaty za egzamin/egzaminy uniemożliwia przystąpienie do egzaminu maturalnego.

Opłata stanowi dochód budżetu Państwa i nie podlega zwrotowi.

SPOSÓB SPRAWDZENIA, CZY ZA EGZAMIN NALEŻY WNIEŚĆ OPŁATĘ

Każdy absolwent z terenu województwa mazowieckiego może sprawdzić swoją historię egzaminacyjną z poszczególnych przedmiotów w swojej szkole macierzystej lub bezpośrednio w OKE w Warszawie, wysyłając do Komisji email na adres: oplatamaturalna@oke.waw.pl

Uwaga!

W treści emaila należy podać: imię i nazwisko, nr PESEL, przedmiot, nazwę i adres szkoły, w której absolwent przystępował do egzaminu maturalnego.

WNIOSEK O ZWOLNIENIE Z OPŁATY ZA EGZAMIN MATURALNY

Absolwent o niskim dochodzie może zwrócić się do dyrektora OKE w Warszawie z Wnioskiem o zwolnienie z opłaty za egzamin maturalny z danego przedmiotu lub przedmiotów (zał. 26b ) . Wniosek wraz z dokumentami potwierdzającymi wysokość dochodów należy złożyć do Komisji nie później niż do 31 grudnia 2016 r.

Chcesz więcej wiedzieć o maturze? wejdź i poczytaj: Matura-Wikipedia

  • licznik odwiedzin

    Odwiedzin wszystkich 47446, odwiedzin dzisiaj: 15

Script logo
W górę..