Dziś są imieniny: Jana, Danuty

    • Slider 68

Procedura organizacji pracy ZSP w Troszynie

 

Procedura organizacji pracy Zespołu Szkół Powiatowych w Troszynie obowiązująca 

 

od 1 września 2020 r.w czasie zagrożenia epidemicznego.

 

I. Cel

 

Celem procedury jest określenie zasad organizacji pracy szkoły/placówki w związku z zagrożeniem zakażeniawirusem SARS-CoV-2 i określenie działań prewencyjnych mających na celu uniknięcie rozprzestrzeniania się wirusa

 

II. Zakres procedury

 

Procedurę należy stosować w Zespołu Szkół Powiatowych w Troszynie.

 

III. Osoby odpowiedzialne za wdrożenie procedury

 

Dyrektor szkoły oraz nauczyciele i pracownicy szkoły.

 

IV. Postanowienia ogólne

 

1. Do szkoły może przychodzić tylko:

 

a) uczeń/słuchacz/pracownik zdrowy, bez objawów wskazujących na infekcję dróg oddechowych,

 

b) uczeń/słuchacz/pracownik, którego domownicy nie przebywają na kwarantannie,

 

c) uczeń/słuchacz/pracownik, którego domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych.

 

2. Uczeń może być przyprowadzany do szkoły i z niej odbierany przez opiekunów bez objawów chorobowych wskazujących na infekcję dróg oddechowych.

 

4. Przez objawy o których mowa w pkt. 2a) i pkt. 3) rozumie się:

 

ü  podwyższoną temperaturę ciała,

 

ü  ból głowy i mięśni,

 

ü  ból gardła,

 

ü  kaszel,

 

ü  duszności i problemy z oddychaniem,

 

ü  uczucie wyczerpania,

 

ü  brak apetytu.

 

5. Przebywanie na terenie szkoły osób z zewnątrz jest ograniczona, a jeśli ich obecność jest niezbędna zobowiązani oni są do stosowania środków ochronnych (osłona nosa i ust, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk).

 

6. Przebywanie osób z zewnątrz na terenie szkoły możliwe jest tylko w wyznaczonych przez dyrektora miejscach.

 

7. Obowiązuje całkowity zakaz przebywania na terenie szkoły osób z zewnątrz z objawami wskazującymi na infekcję dróg oddechowych, o których mowa w pkt. 4).

 

8. Dopuszczalne jest wchodzenie do przestrzeni wspólnej rodziców/opiekunów przy zachowaniu wytycznych GIS i dystansu społecznego od kolejnegorodzica/opiekuna i pracownika szkoły min, 1,5 m.

 

9. Wychowawcy klasy/grupy ustalają sposoby szybkiej komunikacji telefonicznej z opiekunami ucznia.

 

10. W przypadku pracowników powyżej 60 roku życia lub z istotnymi problemami zdrowotnymi, którezaliczają osobę do grupy podwyższonego ryzyka, w miarę możliwości, należy stosować rozwiązania minimalizujące ryzyko zakażenia, tj. nieangażowanie w dyżury podczas przerw międzylekcyjnych. Pracownikom administracji z tej grupy ryzyka można polecić pracę zdalną.

 

V. Higiena i dezynfekcja

 

1. Wszyscy uczniowie i pracownicy szkoły zobowiązani są do przestrzegania najwyższych standardów higienicznych tj. częstego mycia rąk, w szczególności po przyjściu do szkoły, przed jedzeniem, po powrocie ze świeżego powietrza i po skorzystaniu z toalety.

 

2. Na terenie szkoły obowiązują ogólne zasady higieny, tj. ochrona ust i nosa podczas kaszlu, kichania, unikanie dotykania oczu, ust i nosa. Rekomendowane jest noszenie maseczek w przestrzeniach ogólnodostępnych (korytarze, szatnie).

 

3. Szkoła wyposażona jest w środki dezynfekujące niezbędne do odkażania pomocy dydaktycznych i elementów stałych oraz środki do dezynfekcji rąk.

 

4. Szkoła wyposażona jest w bezdotykowy termometr.

 

5. Należy ściśle przestrzegać zaleceń producenta środka dezynfekującego, zwłaszcza w zakresie czasu niezbędnego do wietrzenia zdezynfekowanych przedmiotów i pomieszczeń.

 

6. Na terenie szkoły przeprowadzany jest monitoring codziennych prac porządkowych, w tym przede wszystkim utrzymania czystości w salach lekcyjnych, pomieszczeń sanitarno-higienicznych, ciągów komunikacyjnych, powierzchni dotykowych – poręczy, klamek i powierzchni płaskich, w tym blatów w salach, klawiatur i włączników.

 

7. Przed wejściem do budynku szkoły obowiązuje dezynfekcja rąk. Informacja o takim obowiązku wraz z instrukcją zamieszczona jest przy wejściu.

 

8. W pomieszczeniach sanitarno-higienicznych i przy dozownikach z płynem do dezynfekcji rak należy umieścić stosowne instrukcje.

 

9. Z sali, w której przebywają uczniowie, usuwa się przedmioty i sprzęty, których nie można skutecznie umyć, uprać lub zdezynfekować. Przybory do ćwiczeń (piłki, skakanki, obręcze itp.) wykorzystywane podczas zajęć należy dokładnie czyścić lub dezynfekować.

 

VI. Organizacja pracy szkoły

 

1. Dopuszcza się możliwość zmiany czasu prowadzenia zajęć edukacyjnych, jednak nie krócej niż 30min. I nie dłużej niż 60 min., zachowując ogólny tygodniowy czas trwania zajęć ustalony w tygodniowym rozkładzie zajęć.

 

2. W celu umożliwienia zachowania dystansu społecznego dopuszcza się możliwość zmiany czasu przerw między zajęciami.

 

3. Zaleca się organizację przerw dla uczniów w miarę możliwości na świeżym powietrzu.

 

4. Sale lekcyjne oraz części wspólne należy wietrzyć co najmniej raz na godzinę.

 

5. Unika się organizowania większych skupisk uczniów w jednym pomieszczeniu, w tym ustala się bezpieczną zasadę korzystania przez grupę z szatni przed rozpoczęciem i po zakończeniu zajęć.

 

6. Uczeń posiada własne przybory i podręczniki, które w czasie zajęć mogą znajdować się na stoliku szkolnym ucznia.

 

7. Uczniowie nie udostępniają innym uczniom swoich podręczników i przyborów.

 

8. Uczeń nie powinien zabierać ze sobą do szkoły zbędnych przedmiotów.

 

9. Korzystanie z biblioteki szkolnej możliwe jest na określonych przez dyrektora szkoły zasadach, uwzględniających dwudniowy okres kwarantanny dla książek i innych materiałów wypożyczanych w bibliotece.

 

VII. Postępowanie w przypadku podejrzenia zakażenia u ucznia.

 

1. Jeżeli uczeń/słuchacz przejawia niepokojące objawy choroby należy odizolować go w odrębnym pomieszczeniu lub wyznaczonym miejscu z zapewnieniem min. 2 m odległości.

 

2. Uczeń/słuchacz znajduje się pod opieką nauczyciela (pracownika) szkoły wyznaczonego przez dyrektora szkoły.

 

3. Uczniowi/słuchaczowi należy zmierzyć temperaturę ciała:

 

ü  jeżeli pomiar termometrem bezdotykowym wynosi 38°C lub wyżej – należy (powiadomić rodziców ucznia w celu ustalenia sposobu odebrania ucznia ze szkoły) i przypomnieć o obowiązku skorzystania z teleporady medycznej,

 

ü  jeżeli pomiar termometrem innym niż bezdotykowy wynosi pomiędzy 37,2°C-37,9°C – należy powiadomić rodziców ucznia i ustalić ewentualną konieczność sposobu odebrania ze szkoły.

 

4. Rodzic zostaje niezwłocznie poinformowany telefonicznie o wystąpieniu u dziecka niepokojących objawów i jest zobowiązany do pilnego odebrania dziecka.

 

5. Rodzic po odebraniu ze szkoły dziecka z objawami chorobowymi, ma obowiązek poinformowania dyrektora o wyniku badania ucznia przez lekarza.

 

6. Dyrektor szkoły informuje organ prowadzący  o podejrzeniu zakażenia ucznia.

 

7. Rodzice ucznia z klasy/grupy ucznia, u którego podejrzewa się zakażenie telefonicznie informowani są o zaistniałej sytuacji.

 

8. Obszar, w którym poruszał się i przebywał uczeń należy bezzwłocznie poddać gruntownemu sprzątaniu.

 

9. Dyrektor informuje Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego i organ prowadzący  o zaistniałej sytuacji.

 

10. Dyrektor szkoły zobowiązany jest do stosowania się do zaleceń Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego przy ustalaniu, czy należy wdrożyć dodatkowe procedury biorąc pod uwagę zaistniały przypadek.

 

11. Jeśli zalecenia sanepidu przekazane są za pomocą środków komunikacji elektronicznej lub za pomocą innych środków łączności należy sporządzić notatkę lub protokół.

 

VIII. Postępowanie w przypadku podejrzenia zakażenia u pracownika szkoły

 

1. Pracownik, który w czasie pracy zauważył u siebie objawy chorobowe typu: gorączka, uporczywy kaszel,złe samopoczucie, trudności w oddychaniu, bóle głowy, bóle mięśni niezwłocznie informuje o tym dyrektora szkoły, który podejmuje następujące działania:

 

a) kieruje pracownika, do wyznaczonego odizolowanego pomieszczenia (unikając kontaktu z innymi osobami),

 

b) zachowując bezpieczną odległość, przeprowadza wywiad z pracownikiem i zaleca kontakt z lekarzem celem weryfikacji stanu zdrowia,

 

c) do czasu ustalenia stanu zdrowia dyrektor odsuwa pracownika od pracy,

 

d) o wynikach badania, przeprowadzonego przez lekarza, pracownik niezwłocznie informuje dyrektora szkoły.

 

2. Obszar, w którym poruszał się i przebywał pracownik należy bezzwłocznie poddać gruntownemu sprzątaniu.

 

3. Każdy pracownik powinien poddać się pomiarowi temperatury ciała w razie uzasadnionej potrzeby.

 

4. W przypadku zaobserwowania u pracownika lub ucznia innych objawów chorobowych stosuje siędziałania opisane w pkt. 1).

 

5. Pracownicy z objawami choroby, o których mowa dziale IV pkt. 4 nie mogą przychodzić do pracy.

 

6. Dyrektor informuje Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego i organ prowadzący o zaistniałej sytuacji.

 

7. Dyrektor szkoły zobowiązany jest do stosowania się do zaleceń Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego przy ustalaniu, czy należy wdrożyć dodatkowe procedury biorąc pod uwagęzaistniały przypadek.

 

8. Jeśli zalecenia sanepidu przekazane są za pomocą środków komunikacji elektronicznej lub za pomocąinnych środków łączności, należy sporządzić notatkę lub protokół.

 

IX. Postępowanie w przypadku kontaktu z osobą podejrzaną o zakażenie

 

1. Definicja KONTAKTU obejmuje:

 

a) każdego pracownika szkoły/rodzica/opiekuna prawnego ucznia pozostającego wbezpośrednim kontakcie z osobą chorą lub w kontakcie w odległości mniej niż 2 metry przez ponad15 minut,

 

b) rozmowę z osobą zakażoną twarzą w twarz przez dłuższy czas,

 

c) każdą osobę mieszkającą w tym samym gospodarstwie domowym, co osoba chora.

 

2. Osób z kontaktu NIE uważa się za zakażone, jednak prewencyjnie zaleca się:

 

a) pozostanie w domu przez 14 dni od ostatniego kontaktu z osobą chorą i prowadzenie samoobserwacji - codzienny pomiar temperatury i świadome zwracanie uwagi na swój stanzdrowia,

 

b) poddanie się monitoringowi pracownika stacji sanitarno-epidemiologicznej w szczególności udostępnienie numeru telefonu w celu umożliwienia codziennego kontaktu i przeprowadzeniawywiadu odnośnie stanu zdrowia,

 

c) jeżeli w ciągu 14 dni samoobserwacji zauważone zostaną objawy (gorączka, kaszel, duszność,problemy z oddychaniem) - należy bezzwłocznie, telefonicznie powiadomić stację sanitarno-epidemiologiczną lub zgłosić się bezpośrednio do oddziału zakaźnego lub oddziału obserwacyjno-zakaźnego, gdzie określony zostanie dalszy tryb postępowania medycznego.

 

3. Pozostali pracownicy szkoły nie są zobowiązani do podejmowania szczególnych środkówostrożności. Jeśli wystąpią niepokojące objawy, poddani zostaną kwalifikacji w zależności od rodzaju tych objawów przez służby sanitarne.

 

4. Decyzja, do jakiej grupy kontaktu należą pracownicy, powinna zostać podjęta we współpracy ze służbami sanitarnymi.

 

X. Potwierdzenie zakażenia SARS-CoV-2 na terenie szkoły

 

1. Dyrektor informuje Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego o zaistniałej sytuacji i w porozumieniu z organem prowadzącym, po uzyskaniu pozytywnej opinii sanepidu, podejmuje stosowną decyzję o zamknięciu placówki/ zmianie modelu kształcenia lub innych środkach prewencyjnych.

 

2. Dyrektor szkoły o potwierdzeniu zakażenia u pracownika/ucznia informuje organ prowadzący i kuratora oświaty zgodnie ze schematem procesu komunikowania się w sytuacjach kryzysowych dotyczących jednostek systemu oświaty.

 

3. W przypadku potwierdzenia zakażenia SARS-CoV-2 dyrektor szkoły zobowiązany jest dostosowania się do zaleceń Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego przy ustalaniu, czy należy drożyć dodatkowe procedury biorąc pod uwagę zaistniały przypadek.

 

4. Jeśli zalecenia sanepidu przekazane są za pomocą środków komunikacji elektronicznej lub za pomocą innych środków łączności należy sporządzić notatkę lub protokół.

 

5. Rekomenduje się ustalenie listy osób przebywających w tym samym czasie w części pomieszczenia lub jego całości, w którym przebywała osoba.

 

XI. Postanowienia końcowe

 

 

 

1. Procedura wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje do odwołania. 

 

2. Procedura może być modyfikowana.

 

3. Pracownicy szkoły zostaną zapoznani z procedurą niezwłocznie po jej podpisaniu.

 

4. Uczniowie zostaną zapoznani podczas pierwszych zajęć w szkole.

 

5. Rodzice zostaną zapoznani z procedurą przez wiadomość zamieszczoną na stronie internetowej szkoły.

 

6. O wszelkich zmianach w procedurze będą niezwłocznie powiadamiane osoby zainteresowane.

 

 

 

  • licznik odwiedzin

    Odwiedzin wszystkich 276517, odwiedzin dzisiaj: 19

Script logo
W górę..